Disclaimer

1. Toepasselijkheid

Deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites adhd-symptomen-test.nl.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze disclaimer niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd adhd-symptomen-test.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van adhd-symptomen-test.nl geeft u daarmee aan onderhavige disclaimer te aanvaarden. adhd-symptomen-test.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot adhd-symptomen-test.nl te ontzeggen.

3. Wijziging

adhd-symptomen-test.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op adhd-symptomen-test.nl en deze disclaimer en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. adhd-symptomen-test.nl adviseert u adhd-symptomen-test.nl en de disclaimer en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel adhd-symptomen-test.nl

adhd-symptomen-test.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door adhd-symptomen-test.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van adhd-symptomen-test.nl van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van adhd-symptomen-test.nl worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van adhd-symptomen-test.nl). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via adhd-symptomen-test.nl zijn de voorwaarden van adhd-symptomen-test.nl respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door adhd-symptomen-test.nl of haar partner geleverde deel van het pakket. adhd-symptomen-test.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel adhd-symptomen-test.nl de informatie op adhd-symptomen-test.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

adhd-symptomen-test.nl kan hyperlinks naar websites van partners van adhd-symptomen-test.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. adhd-symptomen-test.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat adhd-symptomen-test.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op adhd-symptomen-test.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij adhd-symptomen-test.nl, haar partners en adverteerders. adhd-symptomen-test.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van adhd-symptomen-test.nl, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van adhd-symptomen-test.nl geldt: copyright 2013 adhd-symptomen-test.nl, Nederland.

7. Informatie

adhd-symptomen-test.nl en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van adhd-symptomen-test.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die vanadhd-symptomen-test.nl Het is niet toegestaan informatie die van adhd-symptomen-test.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht

adhd-symptomen-test.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan adhd-symptomen-test.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze disclaimer of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze disclaimer, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om adhd-symptomen-test.nl te kunnen raadplegen of adhd-symptomen-test.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om adhd-symptomen-test.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door adhd-symptomen-test.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden adhd-symptomen-test.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van adhd-symptomen-test.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

adhd-symptomen-test.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van adhd-symptomen-test.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van adhd-symptomen-test.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. adhd-symptomen-test.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. adhd-symptomen-test.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

adhd-symptomen-test.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van adhd-symptomen-test.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op adhd-symptomen-test.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf adhd-symptomen-test.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om adhd-symptomen-test.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van adhd-symptomen-test.nl

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze disclaimer nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op adhd-symptomen-test.nl gelden de genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige disclaimer zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van adhd-symptomen-test.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.

 

Trending blog artikelen:

De impact van ADHD op jouw mentale gezondheid

23-06-2021 - Algemeen - 3 min.

ADHD kan een grote impact hebben op de mentale gezondheid van iemand. Veel mensen met ADHD hebben ook…

Lees verder